FVRs høringssvar i anledning jaktforskrifter høsten 2011

mandag 17. oktober 2011

Foreningen Våre Rovdyr (FVR) har i høst sendt Direktoratet for naturforvaltning (DN) to høringssvar i forbindelse med forslag til endring i jaktforskrifter.

 Det ene dreier seg om forslag til endring i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Svarfristen her var 1. oktober 2011. FVR går i mot at aldersgrensen for jakt skal senkes og ber om at dagens lovverk videreføres. Det er ikke ønskelig at barn helt ned i 14 års alder skal få anledning til å drive småviltjakt her i landet. For utøvelse av storviltjakt mener FVR at dagens nedre aldergrense fortsatt skal være 18 år - og ikke 16 år som var et av høringspunktene. Å slippe 16-årige barn ut i naturen med grovkalibrete skytevåpen innebærer ikke en ansvarsfull jaktutøvelse. FVR støtter også DNs forslag om å endre lovverket slik at det blir forbud mot båsfangst av gaupe og bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling. Når det gjelder synspunkter på innføring av prøveordning og muligheten for å drive jakt med pil og bue i Norge går FVR på det sterkeste mot dette.


Les høringsvaret av 1. oktober 2011


Det andre høringssvaret dreier seg om forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012 - 31. mars 2017. Høringsfristen var satt til 15. oktober. I dette høringsbrevet har FVR benyttet anledningen til å komme med noen generelle synspunkter som burde være førende for jakten og jakttidene i Norge. Et viktig utgangspunkt for viltforvaltningen er å ta i betraktning hvor liten andel av Norges befolkning som årlig uttøver jakt, og følgelig ta hensyn til at 97,1 % av landets borgere ikke er aktive jegere. Den store andelen av Norges befolkning som ikke jakter, og som bruker norsk natur gjennom andre typer friluftslivsaktiviteter, burde derfor bli tilgodesett i langt større grad enn tidligere i tilknytning til jakttider på dyrearter som i utgangspunktet er et felles eie og en felles naturarv for hele befolkningen. Av ulike årsaker ønsker FVR at det meste av jakten på vinteren skal opphøre. Grunnen til det er at dette er en årstid som er meget hard og utfordrende for alle arter, og dyrene trenger all den ro de kan få for å få i seg nok føde og komme seg gjennom denne kalde og vanskelige perioden. Dette gjelder bl.a. rypebestandene i vårt land. Fellingstallene for disse to artene har gått dramatisk tilbake de siste årene, ikke minst grunnet altfor hardt jakttrykk.

Når det gjelder de ulike viltformene og jakttider støtter FVR forslagene til DN om at jakttiden for enkelte arter blir tatt ut av forskriften. Dette gjelder bl.a. ekorn. DNs begrunnelse er at jakten på denne arten er blitt svært ubetydelig (790 skutte dyr i 2009/10-sesongen). Med samme argumentasjon ber FVR om at DN også tar jakttiden for bl.a. havelle, enkeltbekkasin og heilo ut av forskriften. I siste jaktsesong (2010/11) ble det kun skutt kun 260 enkeltbekkasiner i Norge, og DN har ikke en gang oversikt over antall heiloer som blir skutt hvert år. Grunnen ar at viltmyndighetene ikke en gang krever opplysninger fra jegerne om antall felte individer av sistnevnte art. Også for andre viltarter stilles det ingen krav til å oppgi antall skutte individer. Det eksisterer kun en samlebetegnelse som f.eks. måker og troster på innrapporteringsskjemaet. Dette mener FVR er uprofesjonelt og utilfredsstillende.

FVR har spesielt pekt på den uetiske jakten på bever om våren. Det har i mange år vært og er fortsatt tillatt å skyte bever helt fram til 1. mai. I slutten av april er mange beverhunner høydrektige. Det er skam at Norge tillater jakt på hunndyr med fødeklare unger i magen. Dette er et klart brudd på yngletidsfredningen. Vårjakten på beverhunner i slutten av april kan sammenlignes med jakt på rådyrhunner med fødeklare kalver i slutten av mai. FVR har også bedt DN om at 15. mars blir siste jaktdag for rødrev i Norge. I dag kan arten skytes helt fram til 15. april, noe som er langt inn i yngletiden for arten. FVR har også oppfordret DN til å etablere samme jakttid på beverrotte som det vi har for andre introduserte arter som bisam, mårhund og mink.

Les høringssvaret av 15. oktober 2011

Les tilleggssvar av 16. november 2011

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...