Bondelaget, rovdyrene og ansvaret

fredag 23. februar 1996

Av Viggo Ree

I N&M Bulletin nr. 2. 1996 uttaler leder i Norges Bondelag, Bjørn Iversen, at han ikke vil ha levedyktige bestander av bjørn og ulv i Norge. Samtidig trekkes nok en gang den tidligere forvaltningsideen om en nordisk fordeling av de store rovviltartene inn i bildet. Dette er kjente toner fra bondelaget. Landbruksnæringssiden gir aldri opp kampen for å bli kvitt disse truete artene i norsk natur, og for tiden arbeides det systematisk, bl.a. på Stortinget, for å svekke eller fjerne miljømyndighetenes muligheter for å sikre denne delen av naturarven.

Det kan derfor være på sin plass å minne om bondelagets mangeårige forsøk - i tre etapper - på å få gjennomslag for en annerledes rovdyrforvaltning. Sentrale aktører gjennom hele denne prosessen har vært Bjørnulf Kristiansen i Norges Bondelag og de fagpolitiske og biologiske rådgiverne Ivar Mysterud og Morten Muus Falck. Parallelt med den offentlige planlegging ble det i 1986 lagt fram en alternativ forvaltningsplan for store rovdyr i Norge. Da denne ble gjennomskuet og avvist, videreførte bondelagene i Norge, Sverige og Finland dette arbeidet til en ide om en nordisk fordeling av ansvaret for de enkelte arter. Det nye forvaltningsprinsippet ble presentert i en rapport i 1988. Også disse planene ble gjennomskuet og oppfattet som en snikutryddelsesplan for store rovdyr, og fra naturforvaltnings- og naturvernhold ble bondelagenes ide avvist. Hele 50 nordiske naturvern- og miljøorganisasjoner imøtegikk i februar 1989 disse planene.

I et tredje forsøk klarte landbruksinteressene å bringe sine planer helt til Nordisk Råd, hvor det ble lagt fram et forslag om Fennoskandia som en forvaltningsregion for store rovdyr. Etter en omfattende høring i de nordiske land ble saken behandlet på et møte i Reykjavik i februar 1990. Her ble medlemsforslaget basert på bondelagenes forvaltningsideer - etter en meget pinlig og oppsiktsvekkende opptreden fra norsk side - nedstemt med klart flertall. Stemmeavgivningen endte i 55 mot forslaget, mens 6 stemte for. Av disse 6 var 5 fra Norge, bl.a. Anne Enger Lahnstein og Johan C. Løken. Sistnevnte politiker var den som under ordvekslingene stort sett hadde ordet fra norsk side.

Forslagsstillerne fra Norge var Johan Buttedahl, Svein Alsaker og Harald Synnes, og de fikk med seg Karin Söder fra Sverige og Marjatta Väänänen fra Finland. Av de tre norske politikerne var kun Alsaker til stede i Reykjavik, men han var pussig nok fraværende under selve avstemningen! Det var derimot ikke Söder og Väänänen. De stemte imidlertid mot sitt eget forslag da saken var oppe til votering! Var det kanskje slik at de etter hvert hadde funnet ut at de hadde blitt lurt av nordmennene?Når Norges Bondelag og dets leder fortsatt ikke har gitt opp sin utryddelsestrategi for store rovdyr, bør det reageres skarpt fra naturvernsiden. Det kommer til å bli en viktig oppgave for Norges Naturvernforbund å følge hetsen og klappjakten mot våre truete rovviltarter i tiden som kommer - spesielt i forbindelse med den nye rovviltmeldingen til høsten. På sikt er dette imidlertid en tragisk affære for landbruksnæringen. Aktivt arbeid for å hindre at disse artene i framtiden skal eksistere i livskraftige bestander i vårt land er i strid med viltloven, internasjonale avtaler og holdningene til over 80 % av det norske folk. Derfor er sauenæringen - en gruppering på 0,5 % av det det norske folk - virkelig på kollisjonskurs med det store flertall. En næring hvor kun 3,8 % av brukerne driver på heltid, og hvor 80 % har full jobb ved siden av. Men en næring som mottar over 1,6 milliarder skattekroner hvert eneste år. Dersom velvilligheten og rausheten i det norske folk ikke lenger kan opprettholdes vil ikke bare sauenæringen bli skadelidende, men overføringene til andre og langt viktigere deler av landbruket kan også stå i fare for å bli redusert. Kanskje vesentlig redusert. Da blir i så fall den ensidige kampen mot rovdyrene en bjørnetjeneste overfor bondebrødre over det ganske land. Tenk litt nærmere over det, leder Iversen og dine kolleger i bondelaget.

Artikkelens referanse: Ree, V. 1996. Bondelaget, rovdyrene og ansvaret. Natur & Miljø Bulletin Nr. 4. 23. februar 1996: 14. 

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...