Namsrett og byrett 1999 - ulv

søndag 05. desember 1999

Ved vedtak av 25. januar 1999 ga Direktoratet for naturforvaltning fellingstillatelse til Stor-Elvdal kommune på to ulver etablert som par i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner. Tillatelsen ble gitt for et nærmere angitt område og tidsrom, samt på nærmere angitte vilkår.

DNs vedtak ble påklaget av en rekke organisasjoner, herunder Foreningen Våre Rovdyr og Norges Naturvernforbund. En av de viktigste ankepunktene, på bakgrunn av de ytterst fåtallige ulvene i Norge, var at det ikke forelå dokumentasjon på at de to individene i realiteten hadde gjort noen skade, dvs. drept sau.

Den 5. mars stadfestet imidlertid Miljøverndepartementet DNs vedtak som i sin tolkning av viltloven ville innebære grønt lys for uttak av ulveindivider ut fra mulig framtidig skade, og ikke kun skade skjedd.

Foreningen Våre Rovdyr og Norges Naturvernforbund begjærte 8. mars midlertidig forføyning overfor Staten v/ Miljøverndepartementet for å få utsatt iverksettelsen av fellingstillatelsen inntil gyldigheten av tillatelsen var rettskraftig avgjort.

Oslo Namsrett behandlet saken 12. mars og kom i sin slutning fram til at iverksettelsen av Miljøverndepartementets vedtak av 5. mars måtte utsettes til spørsmålet om lovligheten av vedtaket var rettskraftig avgjort.

Deretter reiste Foreningen Våre Rovdyr, Norges Naturvernforbund og WWF Verdens Naturfond søksmål mot Staten for å få en prinsipiell avgjørelse i sakens anledning. Saken kom opp i Oslo Byrett 7. desember. Organisasjonene vant saken ved byrettens dom 20. desember 1999. Miljøverndepartementets vedtak av 5. mars 1999 ble kjent ugyldig, idet også byretten la til grunn at fellingsvedtaket var i strid med viltloven og forvaltningsforskriften.

Dommen medførte at miljømyndighetene kort etter endret lovverket som så lå klart til neste slag som kom i 2001.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...