Om ulv og biologisk mangfold

tirsdag 26. september 2000

Av overlege Hans J. Engan, Tynset

I avisdebatter og andre fora ser man mange påstander om ulven. Ikke alle synes like godt fundert i biologisk kunnskap. En slik påstand er f. eks. utsagnet om at ulven betyr en fare for det biologiske mangfoldet i naturen(!).

Ulven har levd lenge på jorden. På den nordlige halvkule har den levd lenger enn de forskjellige menneskeartene/-rasene. Den møtte Homo erectus - Det oppreiste mennesket- da det kom vandrende landbroen fra Afrika til Europa for kanskje 1 million år siden. Den sang vuggesangen og gravsalmen for Homo sapiens neanderthalensis - neandertaleren - ved begynnelsen og slutten av de vel to hundre tusen årene denne menneskearten dominerte i vår verdensdel. Den har levd side om side med Homo sapiens sapiens - Det "kloke" mennesket - de siste 50 tusen årene, og har hatt sin tilværelse nøye knyttet sammen med vår art, både naturhistorisk og kulturhistorisk. Og det ikke bare på en negativ måte. Blant annet har ulven gitt opphav til alle våre hunderaser, bare for å nevne ett forhold. Og vi ser gjenspeilingen av denne dyrearten i så mange av våre kulturytringer, i myter og historier, i tro og overtro. Og den dag i dag lever den sitt liv på mange menneskers helt personlige mørkeloft.

De siste årene er det kommet mer biologisk kunnskap enn i alle tidligere tider tilsammen. Og dette har ført til at ulven er kommet i et helt annet og positivt lys enn det som har vært tilfelle tidligere. Man er blitt mer og mer klar over hvilket høytstående dyr den er, fysisk, mentalt og sosialt, og over hvilken overordnet funksjon den har hatt når det gjelder utviklingen av det øvrige dyreliv på den nordlige halvkule gjennom de siste par millioner år. Den har hele tiden ligget øverst på næringskjedene, og den har kanskje spesielt spilt en stor rolle for hjortedyrenes utforming. Den har bidratt til å gi elgen dens størrelse og styrke. Den har vært med på å forme reinens flokkdannelse og evige vandring. Den har skapt hjortens hurtighet. Alt dette som et ledd i det evige genetiske kappløpet mellom jeger og byttedyr. Den har fordelt andre og svakere rovdyr i tid og til terrengformasjoner der de kunne klare seg mot ulven. Og med sin suverene jaktteknikk har den gitt bytterester som lett tilgjengelig mat til andre arter gjennom trange årstider, slik at bl.a. småviltet kunne få noe av den samme beskyttelse mot mindre rovviltarter som de ellers får under smågnagerår. I tillegg har den også beskattet enkelte av disse rovviltartene, f. eks. rev. Alt dette griper inn i kompliserte prosesser som mennesket aldri kan klare å etterligne. I Øst-Europa er det et ordtak som sier at "der ulven finnes er skogen sunn". Det er et ordtak som fortsatt har sin gyldighet. Man er blitt mer og mer klar over hvilket stort naturinngrep det er når man fjerner en slik art fra økosystemene. Og mange har begynt å reise spørsmål om hva som vil skje i naturens store stue når en så viktig vegg forsvinner.

Biologisk mangfold betyr ikke hvor mange kilo kjøtt en grunneier kan ta ut av skogen, slik man kan få inntrykk av at enkelte forstår begrepet. Det betyr heller ikke at det tallmessig skal være flest mulig individer av arter som pr. i dag gavner menneskenes kortsiktige nyttehensyn. Biologisk mangfold betyr at økosystemene opprettholdes med alle sine arter og relasjoner, at naturens genetiske mangfold og produktivitet ikke blir forringet, og at natursystemene dermed bl.a. bevarer sin elastisitet og motstandskraft overfor de miljømessige utfordringer som livet alltid vil stå overfor.

Å utrydde arter blir i dag i stadig større grad sett på som en utilgivelig forbrytelse. Det gjelder også ulven, som har vært en nøkkelart i utformingen av de nålevende artene og økosystemene på den nordlige halvkule. Derfor er det all grunn til å ta sterk avstand fra næringsinteresser og andre interesser som i kortsiktig uforstand tar til orde for at en slik art bør utryddes, globalt eller lokalt. Ja, jeg vil si det så sterkt at det er all grunn til å spørre om f. eks. slike næringer i det hele tatt bør ha livets rett slik de driver i dag.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...