Stans lisensjakten på ulv!

torsdag 06. januar 2005

Foreningen Våre Rovdyr tar sterkt avstand fra Direktoratet for naturforvaltnings (DN) vedtak 6.1.2005 om lisensjakt på 5 ulver i Hedmark av en bestand på rundt 20 individer i dette landet. Vi krever at vedtaket trekkes tilbake på basis av den minimale bestanden, dens genetiske utarming, neglisjerbart skadeomfang og vårt nasjonale og internasjonale ansvar for en bærekraftig bestand. Som første miljøvernminister i Europa har Knut Arild Hareide iverksatt regulær jakt på en utrydningstruet dyreart. Vedtaket er en skam for Norges internasjonale omdømme i miljøsaker.

Det er en stor skam at Norge ikke kan ta vare på en ulvebestand, men snarere tar mål av seg til å tyne denne lille resten på et 20-talls individer av en art som myndighetene stadig insisterer på ikke er jaktbar!

Det er et svært lite flatterende ettermæle fra en nasjon som i sin tid tok initiativet til Bernkonvensjonen - en internasjonal miljøavtale som i sin ånd skulle legge forholdene til rette for at hver enkelt partsland skulle ta sitt ansvar for det biologiske mangfoldet. Denne internasjonale avtalen har Norge pulverisert ved sin fremgangsmåte i rovdyrsaker. Konklusjonen er kort og godt at Norge i realiteten overlater alt ansvar for ulven til EU og til tross for dette forsøker å framstå internasjonalt som et spesielt ansvarlig land på miljøsiden. Den troverdigheten kan man i alle fall nå skyte en hvit pil etter.

Ulven står som direkte truet av utryddelse på den nasjonale rødlisten (liste over truede arter i Norge), og det var i sin tid neppe meningen at denne listen kun skulle ha status som en prosaøvelse. Meningen var å legge forholdene til rette for å bevare disse artene.

Den skandinaviske ulvestammen er sterkt preget av innavl og dette store innhogget kan bare medvirke til å utarme det genetiske materialet ytterligere. Vi ser med stor bekymring på utviklingen i bestanden som helhet.

Tapene av sau i de aktuelle områder har vært neglisjerbare. Det er heller ingen grunn til å forvente omfattende skader i fremtiden. Vi minner om at 100.000 sauer (ca 1.100 pr. døgn) dør hvert år i beitesesongen uten at rovdyr er inne bildet og som i første rekke skyldes en foreldet driftsform med et gigantisk dyrevernproblem.

Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er tre årlige ynglinger innenfor den nye ulvesonen og sonens vesle utstrekning og dens plassering tett inntil svenskegrensen er et pinlig og tarvelig utslag av primitive holdninger til våre naturomgivelser. Ikke nok med det - bestandsmålet er enda ikke nådd. DNs vedtak benytter seg av unntaket i lisensjaktforskriften som tilsier at man i særskilte tilfeller kan avlive ulv utenfor ulvesonen selv om dette mikroskopiske bestandsmålet ikke er nådd. Allerede i utgangspunktet tar man altså usedvanlig hardt i når det gjelder definisjon av unntak ved å utrydde 5 av de 20 ulvene i Norge. Vi ser overhodet ingen lyspunkter med tanke ulvens fremtid i dette landet.

FVR vil selvsagt be om oppsettende virkning for vedtaket inntil ordinær klagebehandling kan gjennomføres.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...