Tingrett 2006 - ulv

torsdag 21. desember 2006

Direktoratet for naturforvaltning vedtok 6. januar 2005 lisensjakt på 5 ulver i Hedmark fylke av en totalbestand for landet på omkring 20 individer. Direktoratet for naturforvaltning avslo naturvernorganisasjonenes begjæring om å om å utsette iverksettelse av vedtak om lisensjakt. Miljøverndpartementet stadfestet avslaget.

Den 21. januar ble lederhunnen i Gråfjellflokken skutt. Flokken tilhørte forvaltningsområdet for ulv og skulle beskyttes. DN slo fast at jakten likevel skulle fortsette. Den 16. januar ble hunnen i Koppangparet skutt og hannen den 21. januar. Fjerde og femte ulv ble skutt henholdvis 29. og 31. januar.

Naturvernorganisasjonene (Foreningen Våre Rovdyr, WWF, Norges Naturvernforbund) tok saken til namsretten med begjæring om midlertidig forføyning, dvs. stans i jakten inntil en videre rettslig prosess. Rettsforhandlingene 2. februar ble imidlertid kansellert i og med at den siste ulven i fellingsvedtaket ble drept 31. januar.

Samtidig varslet de tre organisasjonene at de ville stevne staten, og rettsaken pågikk i Oslo tingrett 23–27. oktober 2006. Organisasjonene ønsket bl.a. å avklare om norske myndigheter har anledning til å felle fem dyr av en bestand på 18-21 helnorske ulver – en direkte truet art i norsk fauna. Dessuten om staten har anledning til å fatte et slikt vedtak når kunnskapen de har om bestandens overlevelse er svært mangelfull. Videre om et slikt vedtak skal fattes i samsvar med svenske myndigheter i og med at bestanden deles med Sverige. Mer inngående om bakgrunnen for søksmålet på WWFs nettsider.

Dommen falt 8. november og organisasjonene fikk ikke medhold i sine påstander.

Kort etter varslet Foreningen Våre Rovdyr at organisasjonen alene anket dommen til lagmannsretten.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...