Stans lisensjakten på bjørn!

søndag 02. september 2007

Foreningen Våre Rovdyr ber Miljøverndepartementet omgjøre Direktoratet for naturforvaltnings (DN) vedtak 24.08.2007 om lisensjakt på 10 bjørner i Norge. Antallet kommer i tillegg til en lisenskvote på fire bjørner vedtatt av rovviltnemnder. Hittil i år er dessuten 8 bjørner tatt av dage. Norske myndigheter legger opp til et uttak på minst 22 bjørner - et uttak som savner sidestykke siden den såkalte fredningen i 1973. Ingen arter i Norge er mindre fredet enn de store rovpattedyrene.

– Det norske bestandsmålet for bjørn er fattige 15 ynglinger årlig. DN henviser til at det har vært mellom 3 og 6 ynglinger de siste årene. Dette eksisterer det ingen reell dokumentasjon på. Det eneste som er påvist er enkelte binner med unger som i de fleste tilfeller like gjerne kan ha ynglet i våre naboland, sier styreleder i FVR, Birger Westergren. DN refererer til en bestand på minimum 69 bjørner fra Møre og Romsdal og nordover. Det finnes ingen dokumentasjon som tilsier at de 69 bjørnene som ble registrert i en viss periode  i 2006 i form av ekskrementer nå befinner seg i Norge. En stor del av disse kan i dag like gjerne befinne seg i våre naboland.

DN henviser i sitt vedtak til at en målsetting om en bærekraftig forvaltning. Det dreier seg imidlertid ikke om en målsetting. Stortinget har klart uttalt i innstillingen til rovviltmeldingen at rovdyrene må forvaltes på bærekraftig og økologisk måte. Det innebærer at forvaltningen skal være bærekraftig fra og med Stortingets tilslutning til meldingen i 2004, og det innebærer fra samme tidspunkt at menneskelig virksomhet ikke skal ødelegge rovviltets naturlige økologiske rolle i naturen. Binner med unger er unntatt fra lisensjakt. Men bjørnens økologiske rolle utøves ikke bare av binner med unger, men også av de nå jaktbare binnene uten unger og ikke minst av de jaktbare hannbjørnene.

– Det er dessuten klart uttrykt i regjeringserklæringen at det skal være en levedyktig bestand av bjørn i Norge. Det vesle antallet bjørner i Norge og en og annen tilfeldig årlig yngling innebærer at arten i praksis er så nær utryddelse som man kan komme. Det er ganske utrolig at en regjeringserklæring med en slik målsetting munner ut i en ren utryddelseskampanje mot bjørn. Viltlovens forskrift om rovvilt inneholder kommentarer om "det ufravikelige vilkår at forvaltningen av rovvilt ikke må true bestandens overlevelse". Da kan man spørre seg hvorfor man entydig og kontinuerlig befatter seg med det motsatte, sier Westergren.

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet uttrykte i en felles erklæring i 2006 at rovviltet i Norge skal ha en årlig vekst mot bestandsmålet.

– Men det er jo ingen årlig vekst mot dette målet på 15 ynglinger, sier Westergren. Og det legges da heller ikke to pinner i kors for å legge til rette for bestandsvekst. Norsk rovviltforvaltning består som det alltid har gjort av jaktprat og enorme bevilgninger til et allerede oversubsidert hold av sau og tamrein.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...