Ulvefelling opp for lagmannsretten

tirsdag 13. november 2007

Har Norge et selvstendig ansvar for å opprettholde levedyktige bestander i eget land?

Er  forvaltningsmyndighetenes skjønnsvurderinger uangripelige?

Foreningen Våre Rovdyrs ankesak i forbindelse med myndighetenes ulvefelling i 2005 gikk for Borgarting lagmannsrett 13-16. november.

Ulveslakten i Østerdalen i 2005

Foreningen ble representert juridisk av advokat Hans Peder Bang med rettslig assistanse fra advokat Nicolai Nyland.

Ulven er en kritisk truet art både i Norge og i Skandinavia. Gjennom mange år har norske myndigheter forpliktet seg til å ha en levedyktig bestand av ulv i Norge. Senest kommer dette til utrykk gjennom regjeringserklæringen i 2005. Men det er lite samsvar mellom ord og handling.

Krise for norsk ulv

Staten har en rekke ganger de senere årene gjort store innhogg i ulvebestanden – ikke minst under den internasjonalt beryktede skadefellingsjakten i 2001 da 9 ulver ble tatt av dage ved hjelp av helikopter og snøscootere. Nesten hele Atndalsflokken på 8 dyr ble avlivet, og samtlige bar på verdifulle gener i forhold til den innavlede bestanden.

I 2005 iverksatte myndighetene nok en gang en større ulvefelling – denne gang i form av såkalt lisensfelling. Siste kjente bestandstatus før denne jakten var 18-21 helnorske ulver (april 2004). Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga 6. januar 2005 grønt lys for å ta livet av 5 av disse, dvs. rundt en fjerdedel av alle ulver med tilhold kun i Norge. DN avslo naturvernorganisasjonenes begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket. Miljøverndpartementet stadfestet avslaget. Heller ikke denne gang ønsket myndighetene å foreta genetiske analyser for i det minste å unnta individer som kunne tilføre den øvrige bestanden verdifullt arvemateriale. Under jakten ble da også nettopp et slikt individ ble skutt. I tillegg maktet jegerne å skyte feil dyr slik at en fredet flokk mistet lederhunnen. Resultatet var at Norge mistet 3 av sine 4 etablerte ulvepar.

Den 21. januar ble lederhunnen i Gråfjellflokken skutt. Flokken tilhørte forvaltningsområdet for ulv og skulle beskyttes. Direktoratet for naturforvaltning slo fast at jakten likevel skulle fortsette. Den 16. januar ble hunnen i Koppangparet skutt og hannen den 22. januar. Fjerde og femte ulv ble skutt henholdvis 29. og 31. januar. Den ene av de to sistnevnte var andre generasjons etterkommer av en innvandrende finsk ulv.

Naturvernorganisasjonene stevnet staten v/ Miljøverndepartementet og saken kom opp i Oslo tingrett i oktober 2006. Saksøkere var Foreningen Våre Rovdyr, WWF-Norge og Norges Naturvernforbund. Organisasjonene fikk her ikke medhold, men Foreningen Våre Rovdyr anket saken alene til lagmannsretten.


Hva ønsker Foreningen Våre Rovdyr å oppnå i denne saken?

Image
Foreningen Våre Rovdyr i Borgarting lagmannsrett, november 2007. Fra venstre: advokat Nicolai Nyland, FVRs representant Tormod Vaaland Burkey og advokat Hans Peder Bang.

I sitt lisensjaktvedtak fastslo Direktoratet for naturforvaltning at fellingen ikke måtte true bestandens overlevelse. Imidlertid definerte DN like godt også de svenske ulvene inn i dette begrepet og departementet stadfestet dette. FVR er uenig og mener at det må omfatte bestanden innenfor Norges administrative grenser – i pakt med viltloven og ikke minst i tråd med folkerettslige prinsipper. Fordi Sverige ikke har samtykket til departementets tolkning, krenker tolkningen de svenske statsmyndighetenes eksklusive kompetanse til selv å bestemme over eget territorium. Norge må ha et selvstendig ansvar for å opprettholde levedyktige bestander av arter som naturlig hører hjemme i landet når landet har naturlige forutsetninger for å ha en slik bestand. Det faktum at ulvebestanden i Sverige og Norge hører biologisk sammen, slik man kan si om mange arter, fritar ikke Norge fra dette selvstendige ansvaret. Det kan ikke herske tvil om at felling av en fjerdedel av våre ca. 20 ulver truer deres overlevelse i Norge, og vedtaket var derfor fattet på feil grunnlag.
 

Truer jakta ulvebestanden?

Rådførte seg ikke om ulvejakt 

Innavl blant skandinavisk ulv

Sjekket ikke om ulvene er innvandrere

Forskere rådspørres ikke om jakt 

Ulvejakt vekker internasjonal oppsikt

For det andre mener FVR at det ikke er i samsvar med gjeldende norsk rett at myndighetene unnlater å innhente relevant og oppdatert informasjon om tilstanden i den truede bestanden før de fatter sitt vedtak. I forkant av vedtaket burde man innhentet nødvendige opplysninger fra forskerne om den genetiske situasjonen hos de dyrene i bestanden som det ble besluttet felling for. Det burde også vært innhentet vurdering fra kvalifiserte fagfolk om de rent demografiske effektene av å ta ut 5 individer av en allerede kritisk truet bestand. Ved å unnlate å bruke utredningsplikten, var vedtaket fattet på mangelfullt faglig grunnlag hvilket innebærer en saksbehandlingsfeil.Ulver i Skandinavia 1998-2007 (oktober–februar (mars)). Døde ulver er ikke fratrukket. Kilde: SKANDULVs statusrapporter.

 Sesong  Antall individer  Familiegrupper  Revirmarkerende par
  Norge Sverige Grense SUM Norge Sverige Grense SUM Norge  Sverige Grense SUM
 1998-1999  10 36-46 16-22 62-78  1  3  2  6  1  3  0  4
 1999-2000  22-24 28-39 17-18 67-81  2  2  3  7  1  4  1  6
 2000-2001  28 47-57 12 87-97  3  6  3  12  1  3  0  4
 2001-2002  13-18 62-72 23-24 98-114  2  6  3  11  1  3-4  1  5-6
 2002-2003  18-20 50-58 16-22 84-100  2  4  2  8  1  5  3  9
 2003-2004  23-26 58-72 20-22 101-120  2  6  3  11  2  7  2  11
 2004-2005  22-24 89-102 24-26 135-152  2  10  2  14  3  8  4  15
 2005-2006  15-17 102-119 24 141-160  2  10  3  15  0  11-12  3  14-15
 2006-2007  19-23 98-121 19-25 136-169  2  13  2  17  1  11-12  2  14-15
 Sesong  Ynglinger
   Norge  Sverige  Grense  SUM
 1998-1999 1 (1998) 3 (1998) 1 (1998 5 (1998)
 1999-2000 2 (1999) 1 (1999) 3 (1999) 6 (1999)
 2000-2001 3 (2000) 6 (2000) 1-2 (2000) 10-11 (2000)
 2001-2002 2 (2001) 6 (2001) 2 (2001) 10 (2001)
 2002-2003 2 (2002) 5 (2002) 2 (2002) 9 (2002
 2003-2004 2 (2003) 6 (2003) 3 (2003) 11 (2003)
 2004-2005 3 (2004) 9 (2004) 2 (2004) 14 (2004)
 2005-2006 2 (2005) 11 (2005) 2 (2005) 15 (2005)
 2006-2007 1 (2006) 13 (2006) 2 (2006) 16 (2006)


Status for ulvebestanden i 2000-2001, 2004-2005 og 2006-2007.

I vintersesongen 2000-2001 var det 87-97 ulver i Skandinavia. Av disse var 28 ulver registert med helnorsk tilhold, fordelt som følger:

24 ind. i tre familiegrupper
2 ind. i ett revirmarkerende par
(ingen andre stasjonære ulver)
2 andre ulver

12 ulver hadde tilhold både Norge og Sverige (grenserevirer).

Sverige hadde 47-57 ulver fordelt på 6 familigrupper, 3 revirmarkerende og andre.

Det ble registrert totalt 10-11 valpekull i 2000, hvorav 3 helnorske.

Av det totale antall ulv registrert i løpet av vinteren, var 13 døde i løpet av vintersesongen (1. oktober - 30. april), og 19 i perioden juni 2000-mai 2001 (14 av dem skutt, 3 av dem omkom i trafikken, 1 sparket av elg, 1 ukjent)

---------- 

I vintersesongen 2004-2005 var det 135-152 ulver i Skandinavia. Av disse var 22-24 registrert med helnorsk tilhold, fordelt som følger:

11-12 ind. fordelt på to familiegrupper
6 ind. i tre revirmarkerende par
3 andre stasjonære ulver
2-3 andre ulver

24-26 ulver hadde tilhold i både Norge og Sverige (grenserevirer).

Sverige hadde 89-102 ulver fordelt på10 familigrupper, 8 revirmarkerende og andre.

Det ble registrert totalt 14 valpekull i 2004 hvorav 3 helnorske.

Av det totale antall ulv registrert i løpet av vinteren, var 13 døde i løpet av vintersesongen (1. oktober - 30. april), og 16 i perioden mai 2004-april 2005 (10 av dem skutt, 5 av dem omkom i trafikken, 1 ukjent)

-----------

I vintersesongen 2006-2007 var det 136-169 stasjonære ulver i Skandinavia. Av disse var 19-23 registrert med helnorsk tilhold, fordelt som følger:

10-12 ind. fordelt på to familiegrupper
2 ind. i ett revirmarkerende par
3 andre stasjonære ulver
4-6 andre ulver

19-25 ulver hadde tilhold i både Norge og Sverige (grenserevirer).

Sverige hadde 98-121 ulver fordelt på 13 familiegrupper, 11-12 revirmarkerende par og andre.

Det ble registrert totalt 16 valpekull i 2006  hvorav 1 helnorsk.

Av det totale antall ulv registrert i løpet av vinteren, var 8 døde i løpet av vintersesongen (1. oktober-30. april), og 14 i perioden mai 2006-april 2007 (6 av dem skutt, 3 av dem omkom i trafikken, 2 døde av skader (trauma, lungepunktering), 3 ukjent.

Kilde: SKANDULV

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...