Nye tiltak

onsdag 23. januar 2008

Balansegangen mellom å begrense de norske rovdyrbestandene og samtidig overholde internasjonale forpliktelser er et kinkig problem som regjeringen står overfor og som landets politiske ledelse har bakset med i flere tiår. På dagens pressekonferanse med miljøvernminister Erik Solheim og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen kom dette nok en gang fram som det essensielle dilemma.

 Solheim presenterte nye tiltak i forbindelse med rovviltproblematikken basert på regjeringens politikk som er at vi ønsker at det skal være levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge.


– Dessverre dreide det seg hovedsakelig nok en gang om tiltak i favør av næringsinteressene, sier daglig leder i FVR, Yngve Kvebæk. La gå at jerv og gaupe finnes i noen puslete og sterkt etterstrebede bestander som man her på berget kaller levedyktig. Men ikke et ord om at denne regjeringens praktiske politikk år for år har redusert ulvebestanden inntil den nå er utryddet som ynglende art i norsk fauna. Ikke et ord om bjørnen som er så godt som utryddet som ynglende art den også. Det er tross alt den praktiske politikkens resultater som gjenspeiler regjeringens ønsker, ikke luftige formuleringer.

 – Vi har sett det så mange ganger før, sier FVRs styremedlem Arne Flor. Nok en gang enorme summer i favør av næringsinteressene. Nok en gang tiltak for å drepe rovdyr. Ikke et ord om tiltak for å nå målsettingen når det gjelder bjørn og ulv – bare noen forsikringer om at man jobber for å øke bestandene. Men det er jo konkret feil. Regjeringen har faktisk jobbet for å redusere bestandene av ulv og bjørn, jf. fellingstillatelser i fleng. For ulvens del - inntil funksjonell utryddelse! Kort sagt – skyt og betal. Metoden er den sedvanlige dobbeltkommunikasjonen – å slå fast at vi skal ha levedyktige bestander i teorien, mens den praktiske politikken legger opp til mer eller mindre utryddelse. Det manglende bevaringsengsasjementet er slående og til syvende og sist trist for norsk natur.

 Tiltaksliste: 

 Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett 2008 og i statsbudsjettet for 2009 foreslå å øke innsatsen til forebyggende tiltak med 40 millioner kroner på årsbasis.


Regjeringen vil foreslå en liberalisering i adgangen til felling av gaupe og jerv, samt bjørn når bestandsmålet nås nasjonalt eller regionalt. Det samme gjelder adgangen til å felle rovvilt som kommer innenfor rovdyrsikkert gjerde.

Regjeringen vil legge til rette for at lokale fellingslag som blir engasjert av Statens Naturoppsyn (SNO) til ekstraordinære skadefellingsoppdrag blir lønnet.

Videre vil regjeringen foreslå at fylkesmannen kan gis adgang til å gi kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste til jegere.

For bedre å avdekke tapsårsaker og for å gi grunnlag for raskere og mer målrettede tiltak i beiteperioden, vil regjeringen legge til rette for at tilsyn med beitedyr systematiseres og forsterkes.

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet skal drøfte hvordan en mest hensiktsmessig kan ta ut streifdyr av hannbjørn utenfor fastsatte yngleområder. 

Regjeringen nedsetter en gruppe bestående av Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet som skal gå gjennom de ulike elementene i rovviltforvaltningen og fremme forslag til hvordan tapssituasjonen kan forbedres. 

 Satser mer på å dempe rovviltkonflikten

 Pressekonferanse 

 Rovdyrsak i hestehandel om Trillemarka

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...