Etterstrebelse av rovvilt bør ikke premieres

torsdag 17. juli 2008

Miljøverndepartementet ønsker å innføre en midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt. Foreningen Våre Rovdyr motsetter seg dette. Vi er av den oppfatning at godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste til frivillige jegerkorps er å betrakte som premiering av jakt og beslektet med skuddpremieordninger. Vi mener tiden for offentlig premiering av etterstrebelse av rovvilt bør være over for godt.

 Videre påpeker FVR at når forvaltningsmyndighetene først har innvilget søknader om skadefelling av rovvilt, må det bli opp til de aktuelle nærings- og jaktinteresser om de ønsker å utnytte tillatelsene eller ikke. Forvaltningsmyndighetene eller samfunnet forøvrig har selvsagt ingen selvstendig interesse av å skadefelle individer av fredede og rødlistede arter. Dersom skadefelling ikke bare innvilges, men i tillegg også skal belønnes, kan det ikke tolkes annerledes enn at Miljøverndepartementet har opparbeidet seg en særskilt og selvstendig interesse av og ønske om avlivning av fredede arter.

Ordningen skal finansieres over bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på linje med annen jaktkostnadsdekning i henhold til rovviltforskriften. Det er stadig urovekkende at en slik offentlig premiering av jakt på rødlistede arter sidestilles med forebyggende og konfliktdempende tiltak. FVR føler ikke dette som konfliktdempende, og vi kan ikke være med på at forebygging mot rovviltskader omfatter den enkle utveien å avlive rovvilt. Poenget med forebyggende tiltak er å unngå en gjentagelse av tidligere tiders utryddelsespraksis.

FVR merker seg at Miljøverndepartementet vil premiere jakt- og næringsinteressene når det gjelder avliving av rovvilt, men ikke godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste til det store behovet for frivillig oppsyn i rovviltsammenheng. Et godt eksempel er frivillig intensivt oppsyn i yngleområder for å motvirke ulovlig etterstrebelse – en oppgave som med fordel kunne vært prioritert høyere av forvaltningsmyndighetene og som ikke kan gjennomføres med Statens naturoppsyns ressurser.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...