La Osdalsulvene leve

fredag 27. februar 2009

Flokken på fem ulver i Osdalsreviret står i fare for å bli avlivet av myndighetene. Osdalsulvene har mye av reviret utenfor det særskilte forvaltningsområdet for ulv. Foreningen Våre Rovdyr (FVR) har bedt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om å avstå fra felling.

I brevet til DN begrunner FVR dette med forventet bestandssituasjon i Norge.

- Situasjonen innenfor forvaltningsområdet for ulv tilsier stor tilbakeholdenhet generelt, mener FVR. Trolig er et av lederdyrene i både Kynna- og Julussareviret borte, og lite tyder på at Stortingets målsetting på 3 ynglinger kan oppnås i 2009.

– Dessuten er Osdalsulvene ikke registrert i områder med sau på utmarksbeite og skaper således ingen konflikter i beitesesongen.

Videre legger FVR vekt på at merkingen av lederhannen i desember var å kartlegge flokkens revir med spesiell vekt på forholdet til forvaltningsområdet for ulv.

- Uttak av flokken etter så kort tid innebærer at merkingen i så fall var meningsløs. Det er urimelig å forvente en avklaring av reviret med tanke på ulvesonen uten en betydelig lengre periode med data som også inkluderer andre sesonger, skriver FVR.

- Dessuten har ulveflokken etter merkingen oppholdt seg innenfor samme område som den tidligere Gråfjellflokken som var så godt som konfliktfri gjennom fire år. Det ble da heller ikke en eneste gang søkt om felling av flokken – hverken fra kommuner eller annet hold. Sannsynligvis er dette området det minst problematiske i Norge hva gjelder tilhold av en ulveflokk, og at Stortinget i sin tid besluttet å utelukke dette fra forvaltningsområdet for ulv er beklagelig. Det minimale konfliktnivået sammen med et neglisjerbart forventet skadepotensiale bør tilsi at man avstår fra felling.

Rendalen kommunes forvaltningsstyre har forankret sitt krav om felling i  bl.a. bekymring knyttet til kommunens omdømme og turistnæringen. Dette er FVR kritisk til:

– De siste dagene har hundrevis av skuelystne fra Rendalen og omkringliggende kommuner såvel som langveisfra kunnet bivåne ulveflokkens bevegelser på isen. Dette tyder ikke på at kommunens omdømme er svekket - snarere tvert i mot. I tillegg har lokal turistnæring tatt kraftig til motmæle mot forvaltningsstyrets utspill. Forvaltningsstyrets virkelighetsforståelse er feil og har etter vår mening mer preg av private oppfatninger enn ivaretagelse av kommunens interesser, avslutter FVR i sitt brev til DN.

Osdalsulvene

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...