Rød-grønt

fredag 26. juni 2009

Arbeiderpartiet (Ap):

Ap vil:

 ha levedyktige rovdyrstammer i Norge, og utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning slik at konfliktnivået blir redusert. Vi vil ha gode erstatningsordninger.

utforme rovdyrpolitikken slik at eksistensgrunnlaget for samiske næringer sikres.

Sosialistisk Venstreparti (SV):


SVs mål er å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene i norsk natur. Samtidig er det viktig at miljøvennlig kjøtt– og melkeproduksjon basert på utmarksbeite opprettholdes. Myndighetene, i samarbeid med næringen, har ansvaret for å sikre at denne kombinasjonen kan være mulig.

Senterpartiet (SP):


Vi må ha en politikk som kan skape tillit mellom forvaltninga og lokalsamfunnet. Senterpartiet vil derfor ha ei folkevalgt og lokal forvaltning. De som kjenner problemene på kroppen, må også ha innvirkning på hvordan den praktiske forvaltninga skal være. Det skal være trygt å bo i hele landet og rovvilt skal ikke forringe livskvaliteten til innbyggerne. Uttak av rovvilt er statens ansvar og uttaket må skje på en effektiv måte når fellingsløyve er gitt.

SP vil:

ha ei ny rovviltforvaltning som er forankret i lokalsamfunnene og som sikrer artsmangfoldet gjennom et felles internasjonalt ansvar for å forvalte rovviltbestandene. Ei aktiv bruk av utmarka er mange steder ødelagt på grunn av en feilslått rovviltpolitikk.

hindre tap av formell eller reell beiterett i utmark som følge av rovviltpolitikken.

at samisk og skogfinsk kultur ikke må forringes på grunn av for stort antall rovvilt.

arbeide for internasjonalt samarbeid når det gjelder sikring av levedyktig bestand. Bernkonvensjonen åpner for at ”kontraherende” parter (land) kan samarbeide.

ha egne norske bestander av jerv, bjørn, ørn og gaupe, men størrelsen på disse må kunne reguleres ut fra lokale hensyn, slik at det ikke blir ulemper for beiting og annen bruk av utmarka.

ikke ha ynglinger av ulv i Norge på lik linje med innvandra arter som for eksempel mårhund og villsvin.

ha maks fem årlige ynglinger av bjørn og maks femten årlige ynglinger av jerv.

redusere bestandsmålet som er vedtatt for bjørn.

styrke lokal og folkevalgt myndighet i den praktiske rovviltforvaltninga.

ha en sterkere nødvergerett som gjelder alle arter, også ved angrep på hund. Ta ut rovvilt som oppholder seg i bebygde områder.

ha ei bedre bestandsregistrering. Det må utarbeides årlige estimat av faktisk bestand som skal ligge til grunn for forvaltninga, i tillegg til minimum dokumentert forekomst. Alt rovvilt i Norge må telle med i bestandsregistrering og måloppnåelse.

ikke ha forvaltningsområder som kjerneområder eller soner, det vil si kunstige inndelinger på kart. Praktiseringa av soneringspolitikken har vist at dette ikke fungerer.

sikre økonomisk kompensasjon for enkeltpersoner, lokalsamfunn og næringsdrivende som blir berørt.

greie ut følgene som rovvilt har for endret livskvalitet hos innbyggerne, og for økonomien til enkeltpersoner, næringer, bygdesamfunn, kommuner og fylker.

gi Mattilsynet rett til inngripen i henhold til viltloven.

at staten skal ha det økonomiske ansvaret ved felling av rovvilt.

at samisk og skogfinsk kultur ikke må forringes på grunn av for stort antall rovvilt.

sikre nødvendige bevilgninger til forebyggende tiltak og erstatninger for alle utmarksnæringer.

Åpne for effektivt uttak av skadedyr selv om de regionale bestandsmåla ikke er nådd.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...