Borgerlig

fredag 26. juni 2009

Venstre (V):

For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt trengs forutsigbar politikk og større lokal forankring. I den grad rovdyr og dyrehold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt.

Venstre vil:


sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene (jerv, ulv, bjørn, gaupe, kongeørn).

bruke økonomisk stimulans for å redusere sauehold i områder der ulven yngler.

gi erstatning for tapte beitedyr på en måte som stimulerer forebygging av tap.Kristelig Folkeparti (KrF):

De fire store rovdyrartene bjørn, ulv, jerv og gaupe må forvaltes slik at vi tar vår del av ansvaret for å sikre levedyktige bestander av disse, i tråd med tidligere bredt forlik i Stortinget. Rovdyrforvaltningen å basere seg på lokal kompetanse, kunnskap om dyrenes adferd og levemønster. Følelse av utrygghet i enkelte områder må imidlertid tas på alvor. Det må sikres tilstrekkelige midler til registrering av rovdyrbestanden. En viktig del av forvaltningen er uttak av skadedyr, og hindre at de store rovdyra etablerer bestand utenfor kjerneområdene. Midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak bør økes. Bønder som lider husdyrtap på grunn av store rovdyr, må få gode erstatningsordninger. Det må gjennomføres omstillingstiltak i landbruket til andre driftsformer i de mest rovdyrberørte områder.

De miljøpolitiske målsettingene om levedyktige bestander av de store rovdyrartene må følges opp gjennom en aktiv forvaltning med bestandsovervåking og –regulering. Det er storsamfunnet som skal ære omkostningene med rovdyrene, og landbruket må derfor ha gode erstatningsordninger for tap av beitedyr og omstillingstiltak i kjerneområdene for rovdyr. Det må i stor grad være en lokal forvaltning v vernet av de store rovdyrene.

KrF vil:

sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene, men vurdere om ødvergebestemmelse er dekkende, og om disse skal utvides til å gjelde ved direkte rovdyrangrep på jakthunder og husdyr på innmark.

at det må satses enda sterkere på forebyggende tiltak mot rovdyrskader for å redusere tap av dyr på beite. Samtidig må det sikres gode erstatningsordninger.

Høyre (H):


Norge skal sikre overlevelsen av de fire store rovdyrene, bjørn, ulv, gaupe og jerv, og kongeørn. Bestandenes levedyktighet skal vurderes på skandinavisk nivå. Rettigheter som går tapt som følge av rovdyrpolitikken, må erstattes fullt ut. Mulighetene for en felles forvaltning med tilstøtende regioner i våre naboland bør utredes, og det må bli lettere å få tillatelse til å ta ut skadedyr.

Fremskrittspartiet (FrP):

Det bør søkes opprettholdt en bestand av jerv, bjørn og gaupe. Forvaltningen av denne må skje lokalt der en har forutsetning for å vurdere situasjonen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles.

Nødvergeretten bør også omfatte hund som direkte angripes av rovdyr. I tillegg må nødvergeretten gjelde når rovdyr kommer inn på innmark og ikke lar seg skremme bort, samt at det bør legges samme tolkning til grunn for benyttelse av nødvergeretten overfor bjørn, som det er for andre rovdyr.

Tap av reinsdyr på beite ved rovdyrangrep har etter hvert blitt et stort roblem for reindriftsnæringen i samiske områder. Forvaltning av rovviltbestanden må sikres på lokal basis. videre må det pålegges staten gi erstatning ved tap av dyr.

FrP vil:

oppheve kjerneområdet for rovdyr.

opprettholde lokal forvaltning av vilt.

la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen.

at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen.

at hunder må omhandles av nødvergeretten.

at det må pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.


at det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...