Øvrige

fredag 26. juni 2009

Miljøpartiet De Grønne:

Rovdyrene setter vernedilemmaet på spissen: Matproduksjon kontra artsvern, lokaldemokrati kontra fellesinteresser i naturarven. Bedre tiltak for sameksistens mellom husdyr og rovdyr trengs – vi kan ikke leve med dagens situasjon, enten husdyrene blir tatt av rovdyr eller møter andre skjebner i utmarka. Erstatning i etterkant er ikke holdbart, verken med hensyn til bønder, husdyr eller rovdyr.


Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for:

en reform av rovviltpolitikken der samlede utgifter til forebygging og erstatning av rovdyrskader gis som faste beløp til kommuner  og/eller grunneiere som «huser» rovdyr. Støtten blir kun avhengig av rovdyrantall og -type, ikke omfanget av husdyrtap, og kan brukes til forebygging eller endret produksjon ut fra lokale valg.

Rødt:


Rødt arbeider for:

å sikre levedyktige norske bestander av de store rovdyra, som er en del av det biologiske mangfoldet

å sikre statlige støttetiltak som kompenserer for bøndenes tap ved opprettholdelse av levedyktige rovdyrbestander

Pensjonistpartiet:


Pensjonistpartiet erkjenner plikten til å opprettholde et mangfold i vår fauna, men dette skal ikke være til skade eller trussel overfor de som driver med bufe. Husdyrhold og rovdyr kan vanskelig forenes.

Kystpartiet:


I arbeidet med regionale verneplaner for landbruk, skogbruk og rovdyr må vedtakene tas av de folkevalgte, og vetoretten må overføres fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen til de lokale myndighetene og fylkestingene. Landbruksinteresser må prioriteres foran hensynet til rovdyr. Å ta bygdene på alvor og legge rammer for moderne beitebruks- og kulturlandskapspolitikk der samhandling og konfliktløsning er kjernebegreper, er nødvendig for en bærekraftig utvikling i bygder med beitebruk. Kystpartiet forlanger derfor en omlegging av rovdyrpolitikken. Trygghet for husdyrbøndene og bygdene må prioriteres fremfor fredning og økning av rovdyrbestandene. Bestanden av ørn har vokst og er stor i deler av landet. Av hensyn til sau og reindyrsnæringen vil Kystpartiet åpne for lisensjakt på ørn i områder der ørnebestanden er sterk og tåler jakt.

Rovdyrforvaltning og lokale verneplaner bør avgjøres i kommuner og fylkesting. Det skal gis full erstatning fra staten ved rovdyrskader på husdyr. Ved uttak av rovdyr skal staten bekoste dette samt eventuelle kostnader ved premier for felt rovvilt

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...