Viktig ulv skutt

tirsdag 12. januar 2010

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ga 19. desember muntlig fellingstillatelse på en ulv i Namdalen. To dager senere ble ulven skutt fra helikopter samtidig som fylkesmannen sendte ut en formell, skriftlig fellingstillatelse med tre ukers klagefrist. Ulven viste seg å stamme fra den finsk-russiske bestanden.

Den skandinaviske ulvestammen lider under alvorlig innavl, og innvandrende ulver fra Finland eller Russland er svært viktige individer for å oppnå større genetisk variasjon i bestanden. Dette er gang på gang fastlått av sentrale forvaltningsmyndigheter og politisk ledelse i Miljøverndeparementet.

- Streifende ulver kan dukke opp hvor som helst, og i den situasjonen bestanden i Skandinavia befinner seg i er det helt avgjørende at myndighetene bringer på det rene hvilken genetisk sammensetning individene har før man gir fellingstillatelse, sier Arne Flor, styreleder i Foreningen Våre Rovdyr.

- Også Norge har klare forpliktelser til å følge føre-var-prinsippet. Med tanke på at DNA-analyser kan fremskaffes på kort tid når man har materiale fra ulven som i dette tilfellet, er det bemerkelseverdig at ulven får felles i all hast - til og med før man får distribuert en skriftlig fellingstillatelse. Ikke minst også på bakgrunn av at miljøvernministeren en rekke ganger den senere tid har påpekt viktigheten av å ta vare på slike individer. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er tydeligvis ikke av samme oppfatning, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...