Høyere bestandsmål

onsdag 15. desember 2010

Stortinget skal i nær framtid finne fram til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. Gjennom forliket i 2004 kom man fram til et mål på tre årlige ynglinger av ulv i helnorske revirer innenfor en liten forvaltningssone. Målet for bjørn ble satt til 15 årlige ynglinger. Ingen av disse målene har noensinne blitt nådd. Det er mulig målet for ulver er nådd i 2010. Så sent som i 2007 var antall ynglinger null. Således var ulven da funksjonelt utryddet her til lands. Denne situasjonen kan like gjerne oppstå på nytt og på nytt og avhjelpes kun som følge av en ansvarlig svensk forvaltning.

Image

Regjeringen ønsket gjennom sin samarbeidsplattform i 2009 å inkludere grenserevirer av ulv  i det norske bestandsmålet på tre ynglinger pr. år. Fortrinnsvis ved å la grenserevirer deles opp med 0,5 for henholdsvis Norge og Sverige. For bjørn ble det lagt opp til ny vurdering av bestandsmål basert på en teoretisk modell for hvor mange ynglinger det til enhver tid er i Norge. Som følge av interne stridigheter har regjeringen overlatt til Stortinget å komme til enighet om disse spørsmålene.

- Vi har lenge oppfattet norsk forvaltning av ulv som en klar utryddelsespolitikk og en parodi. Ved å inkludere grenseulvene i det vesle bestandsmålet vi har vil eksempelvis seks ynglinger i grenserevirer være nok for å oppfylle norsk mål for en levedyktig bestand. Selv om altså samtlige ynglehi skulle befinne seg på svensk side av grensen. Det sier mye om realitetene bak miljøpolitikken i dette landet, sier Arne Flor, styreleder i Foreningen Våre Rovdyr.

- Når det gjelder bjørn ser vi at den teoretiske modellen for antall ynglinger ligger konsekvent høyere enn hva som er dokumentert i felt. På den måten vil man på papiret nå bestandsmålet på 15 ynglinger raskere. Selv om det i virkeligheten like gjerne kan dreie seg om  f.eks. fem eller ti eksisterende ynglinger.

- Foreningen Våre Rovdyr er av den klare oppfatning at rovviltet skal ha en reell økologisk funksjon i dette landet og vil at bestandsmålene for ulv i første omgang økes til ti helnorske ynglinger i løpet av de ti neste årene. Samt at bestandsmålet for bjørn foreløpig økes fra 15 til 20 ynglinger – i og med usikkerheten rundt dokumentasjon av ynglinger – og at dette bestandsmålet skal nås i løpet av samme periode. Vi vil også ha forvaltningsplaner som konkret sikrer måloppnåelse innen tidsrammene og sikkerhet for at bestandene opprettholdes over tid, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...