EN STOR SEIER

EN STOR SEIER

Klima- og miljødepartementet endrer vedtaket til rovviltnemndene og sier nei til felling av fire ulveflokker. Slettås-, Kynna-, Letjenna- og Osdalsreviret bli spart. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det verken er hjemmel i naturmangfoldloven eller i Bernkonvensjonen til å felle ulv i de fire revirene. Dermed blir lisensfellingen av de 32 dyrene ikke iverksatt.

– Lovavdelingen konkluderer med at lovens vilkår for felling av ulv ikke er oppfylt. Årsaken er at det ikke foreligger en tilstrekkelig fare for at ulv i disse konkrete revirene vil forårsake alvorlig skade på husdyr og tamrein. Vilkåret om at det ikke må foreligge andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er i følge Lovavdelingen heller ikke oppfylt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Lisensfellingsvedtak

Totalt åpnet landets rovviltnemnder tidligere i år for lisensfelling av inntil 47 ulver innenfor og utenfor ulvesonen i Norge.

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) fattet vedtak om lisensfelling av inntil 37 av disse ulvene, hvor av inntil 32 ulv var knyttet til de fire etablerte revirene Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna. De tre sistnevnte ligger innenfor ulvesonen, mens Osdalen i all hovedsak ligger utenfor. Det er altså i de fire revirene Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna hvor det ikke tillates lisensfelling.

Den totale lisensfellingskvoten for ulv reduseres dermed fra inntil 47 til 15 ulv. Til nå er det tatt ut seks ulver av denne allerede gitte kvoten på 15.

Klagebehandling

Klima- og miljødepartementet har foretatt grundige vurderinger av saken. Det er hentet inn en juridisk vurdering fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet har også på vanlig måte fått oversendt rovviltnemndenes vurderinger av klagene og det er i tråd med etablerte retningslinjer innhentet en faglig tilrådning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet skriver i sin tilrådning av skadepotensialet fra de aktuelle revirene er svært begrenset.

Fantastiske nyheter

Dette er fantastiske nyheter for alle som har kjempet for ulveflokkenes overlevelse. Underskriftskampanjer, demonstrasjon foran Stortinget og alle klagene fra miljøvernorganisasjoner fortjener en stor takk. Det står også respekt av avgjørelsen til miljøminister Vidar Helgesen som tok dette opp med lovavdelingen og gjennomførte en grundig gjennomgang av klagene. En takk rettes også til Erna Solberg som står opp for de aller fleste i Norge som ønsker ulv i vår natur!

DET NYTTER Å KJEMPE!

Hele saken hos Klima- og miljødepartementet kan du lese her.'

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...