Bekymringsbrev om bjørn

Bekymringsbrev om bjørn

Her kan du lese hele brevet som har ble sendt til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet: 

Foreningen Våre Rovdyr uttrykker med dette brevet en sterk bekymring for bjørnen i Norge. I løpet av den siste uken, har to hannbjørner blitt skutt, henholdsvis i Selbu og i Bardu. Hannbjørnene blir altså skutt ikke lenge etter at de har kommet ut fra hi. Hannbjørner kan vandre over store avstander og det er dermed langt fra sikkert at de hadde blitt værende i området. Det er stor grunn til å tro at disse hannbjørnene ville bli trukket mot områder med binne i grenseområdene når parringen starter. Det er også viktig å minne om at ved å skyte disse hannbjørnen så er det stor fare for infanticid. Og da gjøre kort prosess, som det har blitt gjort i disse tilfellene, er helt uakseptabelt uten at alternative virkemiddel har blitt vurdert. Det er flere alternativer som skulle blitt vurdert; merking og dermed mulighet til å følge bjørnene tett, eller bedøvelse og flytting av bjørnene. Dette er tiltak som brukes i langt større grad i andre land i verden som har en mye større bestand av rovdyr enn i Norge.

Helt siden DNA-analysene av bjørn startet i 2009, har antall påviste individ gått ned fra 166 i 2010 til 125 individer i 2016 (Rovdata). Det ble i fjor påvist 5,9 kull i Norge, noe som ligger langt under det nasjonale bestandsmålet på 13 kull.

Bjørnen er det mest sårbare rovpattedyret vi har og har lang reproduksjonstid. Det synes å være en utbredt oppfatning at hannbjørner har mindre å si for bestanden, dette går også igjen i Miljødirektoratets uttalelser angående brunbjørn i Norge. Det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved et slikt standpunkt. Den gjentatte skytingen av hannbjørner på vårsnø og uttak gjennom beitesesongen, og den nedadgående kurven for bjørn i Norge, bør undersøkes nærmere. Det er grunn til å være svært forsiktig med antakelser om at skyting av hannbjørner ikke har noe å si for bestanden i Norge. Det er derfor svært bekymringsfullt og kritikkverdig at hannbjørner blir skutt for fote rett etter at det kommer ut fra hi og  at det ved hvert uttak vurderes at et uttak av slike hannbjørner ikke påvirker bestanden.

Bestanden og antall kull for bjørn ligger som sagt langt under det nasjonale bestandsmålet. Nå må de offentlige myndigheter og instanser som har ansvaret for en slik måloppnåelse iverksette tiltak som vil øke mulighetene for å nå bestandsmålet. Foreningen Våre Rovdyr krever i denne forbindelse av all utskyting av bjørn på vårsnø må opphøre. Hvis man skal nå det nasjonale bestandsmålet krever det ytterlige prosesser, enn kun revidering av forvaltningsplanene til hver region.

Foreningen Våre Rovdyr ønsker også herved et svar på hvordan, både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet, ser for seg at bestandsmålet for bjørn skal bli oppnådd og hvilke tiltak som har blitt og skal iverksettes for å nå bestandsmålet.

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...