Historisk forlik med vond smak

torsdag 16. juni 2011

Partiene på Stortinget var inntil i kveld samlet på nytt for å komme fram til et forlik om sider ved rovviltpolitikken. Resultatet er at bestandsmålet for bjørn blir redusert enda en gang slik at det nå skal gå 1,5 hannbjørner pr. binne og 6,5 binner pr. yngling. Bestandsmålet for bjørn har dermed gått fra 20 til 15 til 13 årlige ynglinger siden 2004. I tillegg utvides nødvergeretten og lokal forvaltning skal styrkes. Endringer i bestandsmålet for ulv utsettes til 2013 i og med at Sverige foreløpig ikke går med på at Norge vil redusere ulvebestanden fra 3 årlige helnorske ynglinger til noen ynglinger på tvers av grensen.

– Stortingsforlik eller ei – dette er regjeringens ansvar og regjeringens fallitt. Stoltenbergregjeringen reduserer med overlegg bestandsmålet for bjørn slik at det enda mindre enn før kan kalles en bestand. Rovdyrforliket er et brudd med naturmangfoldloven hvor det klart uttrykkes følgende: "Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder". Forliket bryter i tillegg med Bernkonvensjonen og grunnlovens paragraf 110b. Dette er fallitterklæring av regjeringen at man nå har bestemt seg for å bryte lover og konvensjoner og neglisjere det store folkeflertallet som ønsker levedyktige bestander av rovdyr i Norge, sier styreleder i Foreningen Våre Rovdyr, Arne Flor.

– Man har bevisst gått inn for å bringe bjørnen, som har status som  sterkt truet på den nasjonale rødlisten, inn i en enda vanskeligere situasjon i vårt land. Verden har vel knapt sett maken til behandling av rødlistede arter fra et land som skryter for en hel verden av å være en miljønasjon. De parlamentariske lederne har trolig latt seg villede til å tro at en reduksjon av antall bjørner ikke gjør det verre for denne arten. Det er ubegripelig at en såkalt miljønasjon legger seg på en 1800-tallslinje med en slik utryddelsespolitikk i stedet for å arbeide for en politikk som øker bestandsmålene for å styrke overlevelsen av rovviltet i Norge. Dette har partiene blitt sterkt anbefalt av en samlet miljøbevegelse. Det burde jo være et grunnleggende prinsipp for regjeringen å bedre rovdyrenes utsatte situasjon.

– Regjeringen har lagt opp til at rovviltnemndene kan fortsette sin klappjakt og forfølgelse av rovdyrene. Økt lokal forvaltning er en total oppsmuldring av et nasjonalt ansvar for truede arter som lever på tvers av fylkes- og landegrenser. Denne nasjonale ansvarsfraskrivelsen er en skam, sier Flor.


Representantforslag fra stortingsrepresentantene om endringer i forvaltningen av rovvilt

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...